Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 11. 2009

Úvod
 

Tato studie obsahuje informace o pěti různých částech tensingové práce:

 
1. Ideje
2. Zvěstování
3. Vedení
4. Rada TenSingu

5. Koncertní program

 
 
 

O jednotlivých částech tensingové práce pojednáme v jiném pořadí než v jakém je máme teď pro lepší zapamatování seřazené před sebou. Začneme Ideami - základními myšlenkami, protože na nich je TenSing postaven. Pak přijde na řadu Kázání, protože zvěstování evangelia se má nacházet ve všech aspektech tensingové práce.

Tento upravený překlad anglicky napsaných materiálů TenSingu Norsko 94/95, je výtah z toho co vše těchto pět částí obsahuje. Nejedná se o soubor zákonů či předpisů o tom, jak má TenSing pracovat. Vždy je třeba hledat vlastní cestu a přizpůsobovat se dané situaci. Věříme však, že se vám tento koncept stane zdrojem inspirace.

 
HODNĚ ŠTĚSTÍ!
 
 

1. Ideje (Základní myšlenky TenSingu)

 

Základní myšlenky v TenSingu jsou dvojího základního druhu:

A) Jsou to myšlenky společné pro TenSing a Křesťanské sdružení mladých lidí - YMCA, v jehož lůně se TenSing zrodil.

B) Myšlenky ryze TenSingové

Mezi ně patří především tzv. tři K:                                

Kristus
Kreativita
Kultura
AD A)

YMCA je světově rozšířená, ekumenická (tzn. nezávislá na konkrétní církvi) organizace, ve které současně běží pestrá paleta programů pro děti, mládež a dospělé od vzdělávacích programů, přes tábory, sporty po skauting. Ten Sing je jen částečkou této práce. Vznikl však přímo na půdě Ymky, jako např. basketbal.

 

YMCA byla založena v roce 1844 (k nám pronikla ve větší míře za osobního přispění T.G. Masaryka ve 2O. letech tohoto století), a dnes je aktivní ve více než 100 zemích světa.

 

TenSing byl založen v roce 1967 v Bergenu norským duchovním Kjellem Grønnerem.

 

YMCA je křesťanská organizace, která je otevřena všem bez ohledu na příslušnost k církvi či náboženství. Pouze po aktivních členech a vedoucích je vyžadována jasná křesťanská orientace.

 
PLNÉ LIDSKÉ BYTÍ

            YMCA zdůrazňuje myšlenku plného lidského bytí. Tato myšlenka vychází z obrazné představy lidské bytosti tvořené 3 částmi: Tělem, duší a duchem. To vyjadřuje také znak YMCA – rovnostranný trojúhelník.

 
 
 (sem přijde znak YMCA

ü      TĚLO: sportování, sebedůvěra, přijímat tělo jako Bohem stvořené a podle toho s ním jednat.

ü      DUŠE: Lidskost, rozhovory, rozvoj ve společenství. s ostatními.

ü      DUCH: Biblické hodiny, pobožnosti, modlitby

            To byly tedy myšlenky společné TenSingu i YMCAe.

 
AD B)

TenSing má také originální ideje. Jsou to:

 
 1) 3 K:
 

ü      KRISTUS: Myšlenka vedení mladých lidí ke Kristu je základem celé práce. Jeho poselství lidskou bytost neumrtvuje, ale naplňuje život tvořivostí a posláním.

ü      KREATIVITA (tvořivost): Člověk, jako Boží obraz byl však stvořen k tomu, aby dále tvořil smysluplné věci. V Ten Singu je možno toto lidské obdarování svobodně rozvinout.

ü      KULTURA: V Ten Singu jsou kultura mladých, jejich problémy a otázky brány vážně. Ten Sing je moderní pěvecký sbor kombinující prvky popu, rocku a moderní duchovní hudby např. černošských gospelů.

 

2) Proces je důležitější než produkt!

Tato 2. zásada vyjadřuje to, že TS není elitní pěvecký sbor. V TenSingu jde vedle práce sborové také o práci s mládeží. V TenSingu je mnohem důležitější mít se společně dobře, než být hudebně dokonalí. Dopadne-li koncert dobře, je to prima, ale není to to hlavní. Důležité je zhodnocení, kam jsme se např. ve svém vztahu k druhým během společné práce dostali.

 

3) Nízký práh vstupních dveří (a hvězdné ambice)

 

Snížený práh vstupních dveří ukazuje na to, že každý se může připojit. Protože každý je jedinečná, krásná lidská bytost. Při TS práci jde o vytváření dobrého prostředí, kde se každý může rozvíjet po všech stránkách jako celistvý člověk.

 

4) V TenSingu platí zásada dvou os:

Vertikála vede směrem k Bohu. Na ní se většinou setkáváme s církvemi. Na horizontále potkáváme mladé lidi a jejich kulturu.

 Tam, kde se tyto dvě osy protínají, se má nacházet TenSing a umožňovat tak dnešním mladým lidem setkání s Bohem a Jeho slovem.

 
 
 
 
 
 

Bůh
             

             

 
 

Mladí lidé
 

 

           
 

TenSing je práce mezi mladými, konaná mladými pro mladé, a mladí při ní nesou zodpovědnost. I když by měli mít dospělého vedoucího, který je vůdčí osobou a má duchovní zodpovědnost.

 

TOTO VŠE MÁ TVOŘIT ZÁKLADY VŠECH ČÁSTÍ TENSINGOVÉ PRÁCE!

 

2. ZVĚSTOVÁNÍ (Evangelia) v Ten Singu

 

V TenSingu se snažíme předávat Evangelium (Dobrou zprávu) různými způsoby. Zvěstování má dát mladým lidem možnost setkat se s Ježíšem v jejich všedním životě. Následování Ježíše je možné pro každého. Jeho následkem není vytržení člověka z Jeho vztahů rodinných či přátelských, ale nové obohacení života. Chceme mladým sdělit, že člověk - křesťan se nemusí stát zádumčivým „poustevníkem“.

 

Záměrem zvěstování v TenSingu je pomoci mladým lidem najít jejich vlastní víru v Boha a rozvinout ji.

 

Zvěstování by se mělo dít různým, tvořivým způsobem. V prvé řadě bychom měli být soustředěni na lidi, kteří se účastní práce TenSingové skupiny. Ale rovněž je možné ukazovat k Bohu i lidem mimo TenSing (např. prostřednictvím koncertů).

 

A) Metody zvěstování v TenSingu:

 
1. Úvod

Je dobrý nápad začínat TenSingové schůzky úvodním slovem. Může to být báseň, biblický verš, píseň či modlitba. Prostě něco krátkého.

 
 
2. Zamyšlení (Pobožnost)

Zamyšlení - to je, když určený člověk hovoří o vlastních myšlenkách ve vztahu k biblickému oddílku nebo k věci, která má co do činění s křesťanskými hodnotami (10-15 min.).

 
3. Kreativní práce s Biblí

Je netradiční metoda práce s Biblí. Kreativní práce s Biblí je dobrý způsob, jak zvěstovat evangelium, protože užitím této metody jsou členové TenSingu aktivováni a cítí, že se podílejí na zvěstování.

Užitím kreativní práce s Biblí je možno nahlédnout Bibli novým a jiným způsobem, a zjistit, že Boží slovo má mnoho co s námi a našimi životy činit.

Více viz. Bible trochu jinak – J. B. Šourek (vydal YMCA DAP)

 

Jak dělat kreativní práci s Biblí?

 
A) ÚVOD (5-10 min):

ü      shromáždit celou skupinu

ü      začít krátkou modlitbou

ü      říci něco o tom co se bude dít. Říci něco o biblickém verši s nímž se bude pracovat.

 

B) Práce ve skupinách (20-30 min):

ü      nyní se skupina rozdělí do menších skupinek (5-8 osob)

ü      každé skupině se zadá zvláštní úkol

ü      v každé skupině by měl být vedoucí schopný pomoci, vyskytnou-li se těžkosti (např. jak vůbec začít).

ü      skupina má vytvořit něco co později ostatním na závěrečné přehlídce ukáže. To něco by mělo být ve vztahu k biblickému verši. (Návrhy metod, které mohou skupiny použít následují dále.)

 
C) Závěr (10-20 MIN)

ü      Po uplynutí času v němž účastníci užili své kreativity k vyjádření obsahu biblického verše, všechny skupiny se shromáždí a navzájem si ukáží co vytvořily.

ü      Na závěr může někdo celkově zhodnotit to, co bylo ukázáno. Měl by to být vedoucí. A měl by tím navnadit účastníky k jejich vlastním komentářům a otázkám.

 


Texty vhodné k použití:


 
            Starý Zákon:
- Gn 37,1-35

Josefovy sny, Josef prodán do Egypta

- 1. Sam 3,1-11
Bůh volá Samuele
- 1. Sam 17
David a Goliáš
- 1. Kr 17,7-16
Vdova v Sareptě
 
Nový Zákon:
- Mt 18,10-14

Podobenství o ztracené ovci

- Mt 9,1-8
Uzdravení ochrnutého
- Mt 9,20-22
Uzdravení nemocné ženy
- Mt 22,1-14
Podobenství o hostině
            - Mt 21,1-4
Vjezd do Jeruzaléma
- Mt 8,23-27
Utišení bouře
- Mt 28,1-10
Vzkříšení
- Mk 4,35-41
Utišení bouře
- Mk 16,1-8
Vzkříšení
- Mk 10,46-52
Uzdravení slepého Bartimea
- Lk 14,15-23
O hostině
- Lk 19,1-9
Zacheus
- Lk 17,11-19

Uzdravení deseti malomocných

- J 2,1-12
Svatba v Káně Galilejské


 
 

NÁVRHY METOD KREATIVNÍ PRÁCE S BIBLÍ:

                        (možné úkoly jednotlivým skupinám)


* tiché obrazy
* němé show
* tanec
* vyjádření se hudbou
* vytvořit sochu
* vytvořit tapetu
* obraz z přírody
* vytvořit píseň
* vytvořit hru
* zvukový obraz
* loutkové divadlo
* práce s hlínou

* vytvořit modlitbu, jež může být použita na zakončení

* show, pouze za užití prstů

* groteska

* vytvořit něco s papírem, nůžkami a lepidlem

* malovat vlastními prsty
* stínové divadlo
* diář jedné z osob textu
* dopis
* divadlo: současnost
minulost
budoucnost
* pantomima
* přímý přenos
* rap ...


 
 

4. Zakončení zkoušky TenSingu

Je velice dobré končit TenSingové zkoušení písní a modlitbou, či prostě jen modlitbou.

 

Shrnutí kapitoly o zvěstování:

 

Ukázali jsme si několik možností, jak v TenSingu zvěstovat. Každá TenSingová skupina by měla najít svůj vlastní způsob zvěstování podle toho, jak to jí samé vyhovuje. Je třeba brát duchovní pozadí jednotlivých členů TS skupiny. Zvěstování má lidi inspirovat, naplňovat, ne vylučovat!

 

Každá TenSingová skupina by měla mít "dospělého" vedoucího, jenž je aktivní v některé z křesťanských církví, a je ochoten převzít zodpovědnost za zvěstování v TenSingu.

Tato osoba by se také měla snažit dát i "řadovým členům" možnost si vyzkoušet, co to zvěstování obnáší. Může se jednat o úvod, zamyšlení, zakončení. Je škoda, když vše dělá a hovoří pouze jedna osoba. V takovém případě se asi všem brzy „zavřou uši“.

Nejen hezkými slovy, ale také a především vlastním jednáním můžeme nejlépe zvěstovat a demonstrovat náš vztah k Bohu. Všichni vedoucí by si měli vždy uvědomovat - v TenSingu i mino - , že jsou určitými idoly, příklady k nimž zvláště ti mladší vzhlížejí. Jejich jednání je pro ostatní měřítkem, podle něhož se sami rozhodují v klíčových situacích svého života. To je veliká zodpovědnost. Je velice důležité, aby vedoucí měli jasné postoje. Aby je podle potřeby neměnili. Vede to v důsledku ke ztrátě autority, bez níž se žádný vedoucí při dobré práci ve skupině neobejde. Na to je třeba vždy myslet, že každý vedoucí v TenSingu káže způsobem svého života.

 

Při tom všem je však stále vždy třeba jasně zdůrazňovat, že členové nemusejí vyznávat křesťanskou víru, ale každý by se měl účastnit akcí souvisejících se zvěstováním.

 
 
 
 

3. VEDENÍ V TEN SINGU

 

Idea TenSingu je založena na mladých vedoucích.

TenSing je aktivita pro mladé lidi provozovaná jimi samotnými.

ü      TenSingové vedení se skládá z volené RADY a dospělého vedoucího (resp. Vedoucích seskupených v tzv. Leader teamu).

 

ü      V TenSingu rozlišujeme mezi skupinovým vedoucím a spolupracovníkem. To proto, že vedoucí mají podle základních myšlenek v YMCA vyznávat křesťanskou víru. To však neznamená, že všichni lidé nesoucí zodpovědnost musí být nutně křesťany.

ü      Duchoví vedoucí je ten, který má hlavní zodpovědnost za zvěstování.

ü      Všichni - vedoucí i spolupracovníci by měli dostávat nové úkoly rovnoměrně, úměrně svým schopnostem, tak aby se mohli sami rozvíjet a učit se nové věci. Tak předejdeme tomu, aby se cítili unavení a měli práce v TS brzy plné zuby.

ü      Ti, kteří nesou zodpovědnost, by měli mít stále na paměti, že jsou ostatním lidem v TenSingu modely a to vždy na zkoušce i každý den.

ü      Není možné stanovit, jaký by měl standardní TenSingový vedoucí být, ale podle základních myšlenek YMCA je nejdůležitější zdůraznit, že vedoucí by měl být více služebník ne "big boss".

 
 

                    Kvality dobrého vedoucího - Vedoucí by měl:

ü      všem dávat najevo otevřeně svá stanoviska

ü      ptát se proč spíše, než vynášet rychlé soudy

ü      být osobou, která se spíše stará, než rozkazuje

ü      být schopen starat se o každého jednotlivce v jeho/její životní situaci

ü      snažit se být pozorný, milující a starostlivý

ü      Všichni vedoucí a spolupracovníci v TenSingu by měli být vázáni mlčenlivostí. To proto, aby se každý cítil jistě, a aby měli členové TenSingu důvěru ve své vedoucí.

 
 
Shrnuto:
vedoucí = aktivní křesťan
spolupracovník = není nutno, aby byl věřící

vedoucí/spolupracovník je příkladem

 

Být dobrým vedoucím je dar a také to vyžaduje práci na sobě. K tomu přispívají také školení pro vedoucí, který je dobré se účastnit. Bez kombinace školení a praktické zkušenosti nemůže vyrůst dobrý vedoucí.

Je také důležité, aby si vedoucí přečetli, co je napsáno v kapitolce "Práce rady" (viz. následující kapitola)

 
4. RADA Ten Singu
 
A) Účel TS rady:

Hlavním záměrem existence TenSingové rady je dát prakticky mladým do rukou zodpovědnost za chod TS skupiny. Úkolem rady je se starat o fungování TenSingové skupiny po praktické a programové stránce (nikoli však programu samotného koncertu!). Kdo má co dělat, a proč. A tak dále.

Je také úkolem Rady koordinovat práci jednotlivých výborů (např. koncertní výbor) a pracovních skupin (připravujících např. různá zpestření, party, výlety, víkendové akce).

 
B) Volba rady Ten singu:
TenSing je demokratický!

Rada má být volena členy, a sestávat se ze členů TS skupiny.

Demokratický systém výborů podporujeme proto, aby se každý mohl účastnit na rozhodování. Tak dostojíme zásadě, že TenSing je práce dělaná mladými, s mladými a pro mladé.

Možný průběh volby rady:

Shromáždí se celá TenSingová skupina. Stanoví hlavního předsedu voleb. Zvolí (určí) si dva své tzv. skrutátory (sčitatele hlasů). Pak plénum (všichni přítomní) navrhují kandidáty na kandidátní listinu. V případě, že hodláte volit 5 členů Rady a 2 náhradníky (kteří během roku bez zvláštních voleb automaticky nahradí případné odstoupivší členy Rady) mělo by být navrženo minimálně 7 a více kandidátů. Je-li kandidátní listina (tabule či velký kus papíru) plná může dát někdo z pléna návrh na uzavření kandidátky. Odsouhlasí-li to plénum většinou hlasů (zvižených rukou). Rozdají skrutátoři lístky. Každému řádnému voliči jeden. Voliči mají za úkol napsat na lísteček 5 a méně jmen svých favoritů. Odevzdané lístečky s vyšším počtem hlasů než jaký byl stanoven (v našem případě 5) jsou automaticky neplatné a nepočítají se stejně jako lístečky obsahující jiná jména, než jaká se nacházejí na kandidátce. Po sečtení hlasů a vyhlášení výsledků je možno v případě rovnosti hlasů provést "rozstřel" (doplňující volbu) mezi kandidáty se stejným počtem hlasů. Prvních 5 se stává členy Rady. Pak je možno ze zbývajících kandidátů zvolit 2 náhradníky, kteří plynule bez dohadování doplní ty členy Rady Ten Singu, kteří by nemohli pokračovat v práci v Radě.

Věc, která by měla být brána v úvahu je rovnováha mezi chlapci a děvčaty v Radě.

 
C) USTAVENÍ RADY:

Když je Rada zvolena musí se domluvit na první schůzce a tam se ustanovit. To znamená - rozdělit si úkoly mezi sebou navzájem. Tyto jsou možné funkce:

                        PŘEDSEDA

ü      Rozesílá pozvánky s jednacím programem, seznam věcí, které mají být prodiskutovány během setkání.

ü      Nese za radu zodpovědnost uvnitř i navenek.

ü      Přijímá poštu a prochází poštu před schůzemi.

ü      Zůstává v kontaktu s centrální organizací.

ü      Má všeobecný přehled, a ví co má vědět.

 
SEKRETÁŘ

ü      Pořizuje zápisy schůzí

ü      Stará se většinou o "papírování" (např. o účastnické listiny, které od vás jistě vaše Ymka požaduje kvůli vnitřním grantům!!

 
POKLADNÍK

ü      Stará se o hospodaření, vede účty, má zodpovědnost přimět členy zaplatit roční příspěvek atd.

ü      Měl by pracovat společně se zkušenějším dospělákem

 

-Následující úkol může mít na starosti některý z členů Tensingové rady.

 
PROGRAMOVÝ KOORDINÁTOR:

ü      Informuje skupinu při zkouškách o práci a rozhodnutích Rady.

ü      Stará se o publicitu navenek ve spojitosti s koncerty a o další opatření

 
MÍSTOPŘEDSEDA

ü      Není-li předseda přítomen, stará se místopředseda o jeho povinnosti.

ü      Měl by být - pokud možno - opačného pohlaví než předseda.

 
DOSPĚLÝ VEDOUCÍ:

ü      "Pozorovatel" a dozorčí osoba. Mohl by být v Radě použit k poskytování jistých zkušeností.

ü      Neměl by se účastnit na rozhodování, ale v některých případech by měl mít právo veta.

 

D) Úkoly rady Ten Singu (RT):

ü      Jak už bylo dříve řečeno, TR se stará o běh skupiny. To například zahrnuje:

ü      Jmenování výborů/pracovních skupin, které se starají o praktické věci. Např. úklid po zkoušce a konstrukce koncertního programu.

ü      Je důležité, aby RT dávala zelenou "mladé krvi", zároveň je však moudré vyslat člena RT k účasti na práci výborů.

ü      RT nese hlavní zodpovědnost za jmenované výbory (např. Program team). Proto je velice důležitá vzájemná komunikace.

ü      Vytváří plány. Obojího druhu t.j. krátkodobé i dlouhodobé. Co bude skupina v následujícím roce dělat, udělat plán roku se všemi koncerty, výlety a vším co se má stát. Také co se má stát na příští schůzce.

ü      Ke konci pracovního roku napíše RT závěrečnou zprávu. Kolik bylo členů, co se udělalo, jaké semináře se pořádaly, kdo dostal jaký úkol a jak si vedl. Jednoduše řečeno - sumář všech věcí, které se onoho roku udály. Toto vše se dělá, k usnadnění příští práce. Příští RT se bude moci seznámit s tím, co minulý RT udělal, a jak to pak dělat lépe.

ü      Je ještě mnoho jiných úkolů, které by RT mohl dělat a brát v úvahu. Nejlepší způsob, jak se to naučit, je to zkoušet.

 
E) Schůze Rady Ten Singu:

            Na pozvánce je program schůze, body, o kterých se má diskutovat. Členové RT tak mají možnost s předstihem promýšlet věci, o nichž se pak bude diskutovat. Pozvánka by měla být vždy rozesílána včas tak, aby mohli členové včas se schůzí kalkulovat ve svých plánech.

 
Příklad pozvánky:
                        Schůze Rady Ten Singu    
             11. 2. 2004 v 17.00 na Ymce       
 Zamyšlení - Martin Šimek 
 body programu:

             1. Čtení zápisu z poslední schůzky (sekretář) 

             2. Pošta       
             3. Víkendová akce 

             4. Koncert z 4 týdny. Kde, kdy, jak.          

             5. Další body           

             6. Dohodnutí příštího termínu schůzky      

                   Závěr/modlitba.
 

Během schůze diskutujete body programu schůze, na což dohlíží předseda.

Jestliže máte nějaké jiné věci k prodiskutování, ponechejte si je k diskusi u bodu 5. Záležitosti, které by měly být u tohoto bodu zařazeny k diskusi ohlaste na začátku schůze. Jako i na jiných setkáních, by mělo i toto obsahovat nějaké zamyšlení (pobožnost). Někdy můžete setkání zakončit prostě zákusky a limonádu, relaxovat a hovořit o úplně jiných věcech, abyste se z toho radění a schůzování úplně nezbláznili.

 
F) Rady radě:

Všechny skupiny v TS by měly mít pravidla týkající se důležitých otázek. Některé z nich jsou zvláště platné pro RT a vztahy mezi RT a ostatními skupinami.

Měli byste mít stanovena pravidla o tom:

- Kolik členů má mít RT, které povinnosti "radním" přináleží.

- Kolik členů RT musí být schůzi přítomno, a by byla RT usnášeníschopná.

- Jak veliká většina hlasů je nutná k tomu, aby návrh prošel hlasováním RT.

- Jak dlouho trvá funkční období člena RT.

Některá rozhodování jsou tak důležitá, že by se na rozhodování měla aktivně účastnit celá TS skupina. Pak je nutno svolat skupinové shromáždění. Taková shromáždění se svolávají podle potřeby. Každý rok by měla vaše skupina pořádat zahajovací shromáždění - skupinové shromáždění, kde zvolíte nové členy RT, zhodnotíte minulý rok apod.

 
G) Komunikace mezi RT, vedoucími a spolupracovníky

RT, ostatní vedoucí a spolupracovníci musí spolu navzájem komunikovat. Pokud tomu tak není, může vznikat ovzduší nedorozumění a frustrace, na což by pak doplácela celá skupina. RT by měla dávat svá rozhodnutí skupině k dispozici. Např. pověsit během zkoušky na zeď kopii zápisu z poslední schůzky RT. Pokud by to nebylo možné, měli by být alespoň vedoucí a spolupracovníci řádně informováni.

 

H) Jací by měli být členové RT!?

ü      loajální k rozhodnutím RT (i když s rozhodnutím RT nesouhlasím, jako její člen zachovávám loajalitu a např. nepomlouvám další členy RT)

ü      naslouchat si navzájem

ü      členové by měli hovořit otevřeně

ü      Nepomlouvat!

ü      být snaživí a ukazovat respekt k předsedovi

ü      zachovávat tajemství

ü      pamatovat na to, že jako členové RT jsou reprezentanty zbytku skupiny, a proto mají jednat podle přání skupiny.

 
CH) Práce RT jako výchova vedoucích:
 

Je také důležité nezapomínat na to, že práce RT je mimo jiné i výchovou nových vedoucích a spolupracovníků, a tak je nezbytné vždy vpouštět "novou krev" do práce RT.

Vedle toho však musí být jasno, že jsou tam také vedoucí, kteří smějí provázet a sledovat všechnu práci, kterou RT dělá.

RT by měla dbát na to, aby každý v Ten Singu měl nějaký úkol. Úkolů a úkolečků je vždy dost. Je třeba je pouze všechny zaevidovat a bdít nad jejich přidělováním. (vedení workshopů, starost o noty, příprava a úklid místnosti po TS, aparatura, organizace víkendových pobytů, organizace TS klubů, sportovních akcí,....) Pokud se všechny úkoly rozdělí mezi velký počet lidí, vede to k vytváření jejich vlastního vztahu k TS skupině a celkově ji to stmeluje. V opačném případě dělá-li většinu úkolů jeden člověk či omezená skupinka lidí, vede to k jejich přetížení a celá skupina spíše trpí. Není také možno čekat, že si lidičky budou o práci říkat sami. Je třeba úkoly neustále nabízet a mnohé málo průbojné jedince osobně oslovovat. To je úkolem vedoucích a spolupracovníků v Ten Singu.

 
 

                        5. Koncertní program (práce koncertního výboru)

A) Tvorba koncertního programu

Vytváření koncertu je proces, kde skládáme dohromady různé součásti Ten Singu (tanec, drama, písně atd.) v jeden celek. Důležité je, aby se všichni členové účastnili tohoto procesu, a tak měli šanci rozvíjet své schopnosti a něčemu se přiučit. Proto je proces důležitější než výsledek.

Je mnoho dobrých způsobů, jak připravit koncert a naše metoda pro vás nemusí být nutně tou nejlepší. Měli byste si sami najít proces, který vyhovuje vašim schopnostem a možnostem.

 

B) Kdo se stará o proces:

Vzhledem k tomu, že každý by měl míst možnost účastnit se tohoto procesu, je nutná existence koncertního výboru pro zodpovědnost za tento úkol.

- Jedna osoba by měla být vedoucím koncertního výboru (KV) a starat se o praktickou práci, jako např. papírování, svolávání schůzek atd.

- Všechny součásti Ten Singu (drama, tanec, kapela, minichor, rada (by měly mít v KV svého reprezentanta, aby byla zajištěna dobrá komunikace, a respektování zájmů a názorů jednotlivých skupin. Je velice dobrý nápad, když je skupinkou vyslán dělat tuto práci vždy někdo jiný, než sám její vedoucí. Pak i ostatní členové mají šanci dostat své úkoly.

- Dirigent by měl mít také členem tohoto výboru, aby dohlížel na to, zda je možné navrhované písně vůbec použít.

- Vedle toho by tam měl být také jeden člen, který bude reprezentovat zbytek TS skupiny.

- Počet členů KV musí být samozřejmě regulován podle velikosti TS skupiny. Přesto by neměl být příliš veliký. Mezi 5-8 členy - to tak ujde, ne?

            Výbor se může skládat z dobrovolníků, nebo rada či vedoucí KV sám skupinku sestaví. Jsou dvě možnosti, jak to udělat.

1) Vyzvat dobrovolníky: Dáváním úkolů dobrovolníkům, kteří mají zájem, se jim nabízí šance to vyzkoušet. Nedá se nicméně vyloučit riziko, že nebudou schopni odvést požadovanou práci.

2) Vybíráním: Můžete získat kvalifikovanou a dobře sehranou skupinu, a také budete mít možnost zahrnout ty, kteří jsou trochu rezervovanější a normálně by se neodvážili "vykročit kupředu". Nicméně jiní se mohou cítit přehlédnuti, a nebo

 se také tato skupinka může stát skupinkou elitní.

            Vytváření koncertního programu je pro zainteresované pěkná dřina. Ačkoliv však mají na svých bedrech hromadu starostí a zodpovědnosti, je důležité - nechat také lidi bez zkušeností, aby se účastnili práce. Není důležité zvát dospělého vedoucího.

            Zodpovědnost mladým!!
 
C) Úkoly Koncertního výboru:

            Výbor má být organizátorem - ne diktátorem. Není úkolem KV vypracovat program do detailů, ale pouze vytvořit jeho rámec.

                        Úkoly KV jsou:

- Konečné určení témata koncertu.

- S ohledem na přání sboru rozhodnout o písních, které se budou zpívat.

- Vytvořit nápady pro divadlo, ale nevypracovávat detaily.

- Rozhodnout, na které písně bude tančit taneční workshop.

- Dohlížet na to, aby příprava koncertního programu a program sám obsahovaly základní myšlenky Ten Singu:

 

1) 3 K (Kristus, Kreativita, Kultura), na nichž Ten Sing stojí

2) Zásadu dvou os. Tzn. aby připravovaný koncert a proces jeho přípravy poskytovaly mladým lidem (v TS i v publiku) zábavu a možnost setkání s Bohem.

3) Proces > Produkt (Důležitější je společná práce na přípravě koncertu, to jak k sobě přistupujeme, jestli se respektujeme navzájem, než konečný výsledek.)

4) TS je demokratický
 
                        Buďme pozitivní, ale i realističtí.
 

            Výbor by se měl starat o to, aby se všechny části TS skupiny zapojovaly do práce a podporovat je v tom.

Výbor také může převzít na svá bedra organizování koncertu po praktické stránce. Např. najít proto sál, starat se o kostýmy, ekonomickou stránku a další praktické věci. Mohou také tuto práci ukládat dalším a dohlížet na to co se dělá.

            Práce KV by neměla být prací tajnou. Je třeba, aby výbor komunikoval se zbytkem TS skupiny. To znamená, aby informoval skupinu o své práci, rozhodnutích a plánech. Koncertní výbor musí být otevřen změnám, novým nápadům a také nesouhlasu a kritice. Rozhodnutí výboru by měly být mimo jiné také posuzovány radou TS, která je demokraticky volena.

 
D) Návrh toho, jak vypracovat koncertní program
 
1) "bubling"

Sbor se rozdělí do skupin, kde lidé navrhují téma koncertu. Důležité je si předtím zacvičit, zahrát nějaké hry, aby se lidé uvolnili, navzájem sžili a cítili se spolu "v bezpečí"; to stupňuje kreativitu. Radost je důležitá!

 

2) První setkání koncertního výboru (KV)

Výbor vybírá z nápadů členů téma koncertu. Jeho rozhodnutí je závazné.

 

3) Druhé "bublání"

Členové TS se zamýšlejí ve skupinkách nad tématem koncertu. Zde je třeba vytvořit takovou atmosféru, aby se nikdo nebál přijít se svými návrhy, protože i nápady, které se zprvu často zdají být hloupé či nerealizovatelné, mohou být později shledány, jako geniální. Důležité je si stále uvědomovat a také připomínat, že v tu chvíli je pro nás jedinou hranicí naše fantazie. Kritika se zakazuje. Vše se dá, když se chce (a včas se začne). V každé skupince se všechny nápady (návrhy týkající se písní, kostýmů, kulis, scének, struktury koncertu, hudby, tance ...) pečlivě zaznamenávají zapisovatelem na papír.

 
4) Práce KV:

KV pokračuje v práci s těmito nápady. Pokouší se vypracovat více konkrétní koncertní program a vytvořit jeho rámec (kostru). Pak zadá úkoly jednotlivým workshopům (dílnám).

 
5) Komunikace:

Dobrá komunikace mezi velkým sborem a jednotlivými skupinami (workshopy) odráží práci koncertního výboru.

 

6) Tento proces je rovnoměrný proces!!

 

E) Žhavé tipy"

 

ü      výborné je užívat téma koncertu po celý semestr či pracovní periodu. Může to přinést plno dobrých nápadů a téma shlédnout z mnoha pohledů.

ü      Zapisujte všechny nápady, a své zápisky archivujte! V různých pořadačích a složkách!

 

ü      Vyhraďte si dostatek času! Tento proces potřebuje mnoho času a může být i únavný. Nicméně, jistě skončíte s dobrým výsledkem - koncertem!

 

Pamatujte: Proces plánujte a myslete na všechno.

A ptejte se během procesu přípravy koncertu:

ü      Co tím chceme dokázat?

ü      Proč to děláme?

ü      Jak to uděláme?

                                               Hodně štěstí!
 
 
 
 
                               Závěr
 

Znova připomínáme, že tato studie je rada, ne jediná možná cesta.

Proto je důležité, abyste hledali funkční metody pro vaši vlastní TS skupinu.

A nezapomínejte: Modlitba je dobrý a důležitý zdroj inspirace během celého procesu.

 
 
 
 
 
                       
 
 
 

                               Hodně štěstí v práci!

 
 
            Ten Sing Norsko 94/95

              (Přeložil a upravil Radim Žárský - leden 96/říjen 2003)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

writing a thesis statement o18lwz

Eugenepreby,5. 4. 2023 12:44


Very good information. Thanks a lot.
doctoral dissertation grants https://essaywritingservicelinked.com how to write persuasive essays https://writeadissertation.com

Dear estranky.cz Webmaster!

Federico,28. 2. 2023 18:55


12 000 000 messages to the whole world - new marketing tool for your company.

Steps to get it:
1. Go to website https://search-any-web.com
2. Register and login
3. Do search and press "Send Messages"
4. Sit back and relax, we will do the rest and send you report

We have hudge database - more than 80 mil. websites. If you need something more - contact via email info@search-any-web.com

Some screens - https://postimg.cc/gallery/2zhrCvt

Hello!

QGWV5Z96DOZJJQIWXF www.yahoo.com,10. 12. 2022 1:24

Hi! Please tell me the number of your office, I will come to you tomorrow. QGWV5Z96DOZJJQIWXF www.yahoo.com

Hi!

Marty,2. 11. 2022 7:13

Hello!

Hi! I need your advice!

Gertrude,31. 8. 2022 23:27

The day before yesterday I received a message that I need to pick up my prize. But I lost the email with the data to access the site. How do I restore access? >>> https://cutt.us/PsaQo